Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Pseudonocardiaceae - Pseudonocardiaceae
Төрлийн нэр: Streptomyces - Streptomyces
Зүйлийн нэр: Streptomyces sp. - Streptomyces sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах