Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Pseudonocardiaceae - Pseudonocardiaceae
Төрлийн нэр: Pseudonocardia - Pseudonocardia
Зүйлийн нэр: Pseudonocardia sp. - Pseudonocardia sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах