Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Nocardiaceae - Nocardiaceae
Төрлийн нэр: Nocardia - Nocardia
Зүйлийн нэр: Nocardia sp. - Nocardia sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах