Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Dermacoccaceae - Dermacoccaceae
Төрлийн нэр: Luteipulveratus - Luteipulveratus
Зүйлийн нэр: Luteipulveratus sp. - Luteipulveratus sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах