Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан


Тодорхой бүс нутаг, сав газарт хэрэгжүүлж буй төсөл хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох баримт бичиг

Үнэлгээ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээний тайлангийн нэр Үнэлгээний тайлан
1 "Грийнтрендс" ХХК Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT REPORT OF BAGANUUR COAL MINING REGION
БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТАЙЛАН
PUBLIC CONSULTATION REPORT OF THE DRAFT CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT OF BAGANUUR COAL MINING REGION REPORT
БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ЗОРИУЛСАН УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН
REPORT ON PROVISION OF PRELIMINARY INFORMATION AND DISTRIBUTION OF PUBLIC CONSULTATION MATERIALS FOR THE DRAFT CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT OF BAGANUUR COAL MINING REGION
БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ
2 "Грийнтрендс" ХХК Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT REPORT OF TAVAN TOLGOI COAL MINING REGION
ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТАЙЛАН
PUBLIC CONSULTATION REPORT OF THE DRAFT CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT OF TAVAN TOLGOI COAL MINE REGION REPORT
ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ЗОРИУЛСАН УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН
REPORT ON PROVISION OF PRELIMINARY INFORMATION AND DISTRIBUTION OF PUBLIC CONSULTATION MATERIALS FOR THE DRAFT CUMULATIVE IMPACT ASSESSMENT OF TAVAN TOLGOI COAL MINING REGION
ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160