Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Газарзүйн мэдээлэл


Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийгдсэн төслийн байршлыг томруулж/жижигрүүлж харах, гүйлгэж харах,
зай болон талбай хэмжих, хүсэлтийн үр дүнг харах, HTML болон PDF хэлбэрээр хэвлэх, байгаль орчны бусад газарзүйн мэдээтэй давхцуулан харах боломжтой.