Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
1 2012-04-03 2012/1210194 Үйлчилгээний салбарын төсөл Дуут хушуу худаг сэргээн засварлах Дорноговь, Даланжаргалан ТА-2 төсөл Дуут хушуу малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
2 2012-04-03 2012/1211195 Үйлчилгээний салбарын төсөл Баян уул хайрхан бэлчээр хаших Дорноговь, Даланжаргалан ТА-2 төсөл шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
3 2012-04-03 2012/1213197 Үйлчилгээний салбарын төсөл Мал эмчилгээний хашаа Дорноговь, Эрдэнэ Бүхэл малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
4 2012-04-03 2012/1214198 Үйлчилгээний салбарын төсөл мал эмчилгээний хашаа Дорноговь, Эрдэнэ ТА-2, Шар элгэн малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
5 2012-04-03 2012/1215199 Үйлчилгээний салбарын төсөл Төхөм мал вакцинжуулах хашаа Дорноговь, Эрдэнэ Төхөм малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
6 2012-04-04 2012/1217201 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худаг сэргээн засварлах Дорноговь, Замын-Үүд П. Батбаяр шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
7 2012-04-04 2012/1218202 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худаг гаргах Дорноговь, Дэлгэрэх Чандмань малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8 2012-04-04 2012/1219203 Үйлчилгээний салбарын төсөл Байшинт гар худаг гаргах Дорноговь, Дэлгэрэх Хөндлөн малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
9 2012-04-04 2012/1220204 Үйлчилгээний салбарын төсөл Гүзээгийн гол гар худаг гаргах Дорноговь, Дэлгэрэх Дэлгэр малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
10 2012-04-04 2012/1221205 Үйлчилгээний салбарын төсөл Ус чандмань гар худаг засварлах Дорноговь, Дэлгэрэх сум Эвийн хүч малчны бүлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160