Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
61 2021-04-02 121 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум Иогэн.А.Харылгаш нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
62 2021-04-02 119 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Сагсай сум Иргэн.Б.Саганган нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
63 2021-04-02 118 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Сагсай сум Иргэн.К.Кадиргүл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
64 2021-04-01 2021/10 Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлын төсөл Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори Дорнод, Хэрлэн аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
65 2021-04-01 116 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Сагсай сум Иргэн.К.Сексенгүл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
66 2021-03-31 115 Үйлчилгээний салбарын төсөл Байгаль орчины шинжилгээний лаборатори Баян Өлгий, Өлгий сум Аймгийн УЦУОШТөв нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
67 2021-03-31 113 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Сагсай сум Иргэн.А.Майтан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
68 2021-03-31 114 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Баяннуур сум Иргэн.А.Маржангүл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
69 2021-03-30 112 Үйлчилгээний салбарын төсөл Нарийн боовны цех Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.Х.Роза нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
70 2021-03-29 109 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум "Султан-Ару"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160