Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Цавчирийн хөндий" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2020-07-08
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Үндсэн тайлан
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2019/GP-08
БОННҮ хийсэн чиглэл: Уул уурхайн
Төслийн нэр: “Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт XXI талбайн гал унтраах болон ажилчдын суурингийн аюулгүй байдлыг хангах”
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Халхгол сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Дорнод аймаг, Халгол сумын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, Их тойруу, Б.Доржийн гудамж 14-р байр. Утас: 976-77102777
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000343083
Төслийн хүчин чадал: Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт XXI талбайн олборлолтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийт газрын тос олборлох 39 цооног, ус шахах 18 цооног, газрын тосны 7 цооногийг ус шахах цооногт шилжүүлэх ажил хийгдэнэ. Нэг цооногоос хоногт олборлох тосны хэмжээ болон шахах усны хэмжээ харилцан адилгүй бөгөөд 10 жилийн хугацаанд 44.2х104 тн тос олборлож, 334.2х104 м3 ус шахахаар байна.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2020 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2024 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халгол сумын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 2.59
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000343083
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001097
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Хоногт 1.44 м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160