Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Эко экспресс" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-03-15
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/Б-159
БОННҮ хийсэн чиглэл: Уул уурхайн
Төслийн нэр: "Хошуу уулын алтны шороон ордыг ашиглах" төсөл
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Төв,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Сэргэлэн сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Төв аймаг, Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Шижиргоулд" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6-р хороо, 10-р хороолол, 19А-3 тоот. Утас: 88107520
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-002392
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар:
Төслийн хүчин чадал: Уурхай нь 2021 оны 2 дугаар улиралд 12.83 мян.м3, 3 дугаар улиралд 38.82 мян.м3 элс олборлохоор төлөвлөсөн. Ил уурхайн олборлолтыг төлөвлөсөн хүчин чадлаар тооцоход “Хошуу уул”-ын ордын С-5, С-7 блокийн нөөцийг 1 жилийн хугацаанд олборлохоор байна.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2021 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2022 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Төв аймаг, Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 201.83
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төрөл: ашиглалтын
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-002392
Ашигт малтмалын нэр: Алт
Батлагдсан нөөцийн хэмжээ: Ордын үйлдвэрлэлийн нөөц нь нийт магадласан В зэргээр 51.66 мян.м3 элс буюу химийн цэврээр 50.5 кг алт гарган авна.
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 62,810.48 м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160