Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Мөнгөн марал" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-02-15
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Үндсэн тайлан
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/T-025
БОННҮ хийсэн чиглэл: Уул уурхайн
Төслийн нэр: "Нүүрсний орд ашиглах" төсөл
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хэрлэн, Баянтүмэн сумд
Төсөл хэрэгжих байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн, Баянтүмэн сумдын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Найнги" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг, Өөрийн байранд. Утас: 99100388
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-001364
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 1364
Төслийн хүчин чадал: Жилд 500.0 мянган тонн нүүрс олборлох ба "ДБЭХС" ТӨХК болон орон нутгийн хэрэглэгчийг нүүрсээр хангана
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2021 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2026 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн, Баянтүмэн сумдын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 74.08
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төрөл: ашиглалтын
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-001364
Ашигт малтмалын нэр: Нүүрсний орд
Батлагдсан нөөцийн хэмжээ: А зэргээр 3,837.4 мян.т нүүрс, В зэргээр 1,109.8 мян.т нүүрс, нийт А+В зэргээр 4,947.2 мян.т нүүрс байна.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: ашиглах
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 1364А
Ашиглах усны төрөл: гадаргын болон гүний ус
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд унд ахуйн хэрэгцээнд 357 м3, зам талбайн усалгаанд 13500 м3, биологийн нөхөн сэргээлтэд 160 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Шугаман мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160