Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Грийн натур ланд" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-01-04
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/J-155
БОННҮ хийсэн чиглэл: Үйлчилгээний
Төслийн нэр: “Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах”
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Завхан,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Сонгино сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Завхан аймаг, Сонгино сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Завхан аймаг дахь өвс тэжээл, шатахууны нөөцийн салбар"
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Өөрийн байранд. Утас:0146223798
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000010020
Төслийн хүчин чадал: Агуулах нь газрын тосны бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр хүлээн авах, хадгалах, автоцистернд ачих, бөөнөөр газрын тосны бүтээгдэхүүний худалдаа хийх зориулалттай сав, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бөгөөд нийт 3200 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах хүчин чадалтай.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 1994 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он:
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Завхан аймаг, Сонгино сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3.60
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000010020
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 8123000298
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 204.4 м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160