Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Их зос" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-02-15
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/J-179
БОННҮ хийсэн чиглэл: Үйлчилгээний
Төслийн нэр: "Рашаан сувиллын газар" төсөл
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Өвөрхангай,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хужирт сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Өвөрхангай аймаг, Хужирт сумын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Элма хужирт" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Өвөрхангай аймаг, Хужирт сумын төвд, Өөрийн байранд. Утас:99092120
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0176052
Төслийн хүчин чадал: Тус рашаан сувилал нь өдөрт 250 сувилуулагч, жилд 8100 сувилуулагч хүлээн авах хүчин чадалтай. 2,3,4,5,6,8 ортой энгийн, 2 ор бүхий люкс өрөөнүүд халуун хүйтэн ус бүхий өвлийн байранд болон зундаа 5 ортой гэрт байрлаж болно.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2021 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2025 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Өвөрхангай аймаг, Хужирт сумын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 2.00
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0176052
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 141910010
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд ажилчдын унд ахуйд 1750 м3, амрагчдын унд ахуйд 8750 м3, амрагчдын хэрэглээнд 37500 м3, ногоон байгууламжинд 1228.8 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160