Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Грийн натур ланд" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-01-04
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/J-154
БОННҮ хийсэн чиглэл: Үйлчилгээний
Төслийн нэр: "Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах"
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хэрлэн сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн сумын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Дорнод аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс"
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг, “Дорнод худалдаа” ХК-ийн байранд. Утас:22370, 21453
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0062795
Төслийн хүчин чадал: Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах нөөцийн савнууд нь нийт 900 м3-ийн багтаамжтай. Үүнээс АИ-80 маркийн авто бензин хадгалах савны багтаамж нийт 450 м3 (БГС-200 маркийн 2 сав , ХГС-50 маркийн сав 1), дизель хөдөлгүүрийн түлш хадгалах савны нийт багтаамж 450 м3 (БГС-100 маркийн 4, ХГС-50 маркийн 1 сав) байна.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 1978 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он:
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн сумын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 0.98
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: ашиглах
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0062795
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2106021350
Ашиглах усны төрөл: гадаргын
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 2457.0 сая.м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160