Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Баялаг баян ундарга" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-03-05
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2021/ОБ-16
БОННҮ хийсэн чиглэл: ХАА, үйлдвэрлэлийн
Төслийн нэр: "Ургамал хамгааллын бодис импортлох, ашиглах, худалдах" төсөл
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Халхгол сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Дорнод гурил" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 1-р баг. Утас: 70583252
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000006932 000009004 000009016 000009005 000009002 000009015 000009006 000009001 000009003 000009007
Төслийн хүчин чадал: Жилд тус бүр 2000-3000 га талбайд улаан буудай тариалж, 3000 тонн улаан буудай хураан авч, 56 тонн ургамал хамгааллын бодис импортолж, өөрийн эзэмшлийн талбайд 10 тонн ургамал хамгааллын бодис хэрэглэж, 46 тонн ургамал хамгааллын бодис борлуулна. Нийт 8 хүн ажиллана.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2021 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2025 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000006932
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001083
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009004
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001078
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009016
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2001001085
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009005
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001080
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009002
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001081
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009015
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001082
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009006
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001079
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009001
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001077
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009003
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001086
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Дорнод аймаг, Халхгол суманд хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 3906.37
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000009007
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2101001084
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд 44.0 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160