Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Mэдээ, мэдээлэл


Хайлтын хэсэг
Мэдээний төрөл Мэдээ оруулсан огноо Мэдээний гарчиг Мэдээний эх сурвалж Мэдээний хураангуй Хавсаргасан файл
1 Зар 2017-01-04 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, аргачлалд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхэд дүгнэлт гаргах /хөндлөнгийн багаар/ хяналт, мониторингийн ажлыг 2017 оны 2 дугаар сард хийхээр болсон тул та бүхэн анхаарч ажиллана уу.
2 Зар 2015-11-25 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад БОҮАХ Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхэдээ Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам”-ын 4.12-д тухайн тайланг боловсруулсан аж ахуйн нэгжийн удирдлага, мэргэжилтнүүд (ус, хөрс, ургамал, амьтан, уур амьсгал, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн), төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлагыг заавал оролцуулахаар заасан. Иймд уг шаардлагыг хангасан тохиолдолд Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд оруулах болохыг анхаарна уу.
3 Зар 2019-01-07 БОННҮ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын анхааралд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /БОҮАХ/ Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт өгч, чадавхийн үнэлгээ хийсэн ажлын үр дүнг БОАЖ-ын сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн дараах шийдвэр гарлаа. Файл харах
4 Зар 2017-05-10 Үнэлгээний эрхийн бүртгэл Байгаль орчны мэдээлийн сангийн хэлтэс Үнэлгээний эрх шинээр авсан болон сунгалт хийлгэсэн байгууллагууд өөрсдийн бүртгэлээ авчирч бүртгүүлнэ үү. Шаардлагатай баримт нь яамнаас өгсөн тамга тэмдэгтэй эрхийн бичиг их хувиар нь авчрах.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160