Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан


Цааш үргэлжлүүлэх

Нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэж юу вэ?


Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ

Үнэлгээ хийлгэх шаардлага: Улс, бүс нутаг, салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөний байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох.

Үнэлгээ хийлгэх хугацаа: Хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээс өмнө

Үнэлгээ хийлгэх этгээд: Бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулагч салбарын яам

Үнэлгээ хийх этгээд: Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага болон тухайн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, бие даасан шинжээч, мэргэжилтэн хамтран

Үнэлгээнд шинжилгээ дүгнэлт гаргах этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх мэргэжлийн зөвлөл

Журмаар зохицуулах эсэх: Засгийн газрын баталсан журмаар зохицуулна.

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Үнэлгээ хийлгэх шаардлага: Улс, бүс нутаг, салбарын хэмжээний хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон аливаа төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны нөхцөл, онцлогийг тодорхойлох.

Үнэлгээ хийлгэх хугацаа: Хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, аливаа төслийг боловсруулах явцад

Үнэлгээ хийлгэх этгээд: Төсөл хэрэгжүүлэгч

Үнэлгээ хийх этгээд: Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага болон судалгаа шинжилгээний байгууллага хамтран

Үнэлгээнд шинжилгээ дүгнэлт гаргах этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх мэргэжлийн зөвлөл

Журмаар зохицуулах эсэх: Байхгүй.

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ

Үнэлгээ хийлгэх шаардлага: Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тогтоох.

Үнэлгээ хийлгэх хугацаа: Төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө

Үнэлгээ хийлгэх этгээд: Төсөл хэрэгжүүлэгч

Үнэлгээ хийх этгээд: Нөлөөлийн ерөнхий үнэлгээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эсхүл байгаль орчны алба; Нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага

Үнэлгээнд шинжилгээ дүгнэлт гаргах этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Журмаар зохицуулах эсэх: Засгийн газрын баталсан журмаар зохицуулна.

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Үнэлгээ хийлгэх шаардлага: Тодорхой бүс нутаг, сав газарт хэрэгжүүлж буй төсөл хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох.

Үнэлгээ хийлгэх хугацаа: Төсөл хэрэгжих явцад

Үнэлгээ хийлгэх этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Үнэлгээ хийх этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага хамтран

Үнэлгээнд шинжилгээ дүгнэлт гаргах этгээд: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх мэргэжлийн зөвлөл

Журмаар зохицуулах эсэх: Засгийн газрын баталсан журмаар зохицуулна.

Мэдээ, мэдээлэл


8917
Батлагдсан нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт
6322
Батлагдсан нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан
90
Нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага
2
Батлагдсан хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан
Батлагдсан нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, оноор
Батлагдсан нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, үнэлгээний чиглэлээр
Mэдээ, мэдээлэл
БОННҮ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын анхааралд
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт өгч, чадавхийн үнэлгээ хийсэн ажлын үр дүнг БОАЖ-ын сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн дараах шийдвэр гарлаа. Мэдээ оруусан огноо: 2019-01-07
Үнэлгээний эрхийн бүртгэл
Үнэлгээний эрх шинээр авсан болон сунгалт хийлгэсэн байгууллагууд өөрсдийн бүртгэлээ авчирч бүртгүүлнэ үү. Шаардлагатай баримт нь яамнаас өгсөн тамга тэмдэгтэй эрхийн бичиг их хувиар нь авчрах. Мэдээ оруусан огноо: 2017-05-10
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, аргачлалд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхэд дүгнэлт гаргах /хөндлөнгийн багаар/ хяналт, мониторингийн ажлыг 2017 оны 2 дугаар сард хийхээр болсон тул та бүхэн анхаарч ажиллана уу. Мэдээ оруусан огноо: 2017-01-04
Батлагдсан нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, oноор

Үнэлгээний мэдээллийн сан


Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160