Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-21
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түвшинширээ
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Хүний буруутай үйл ажиллагаа
Газрын нэр: Жоншит
Эвдрэлийн шалтгаан: Хувиараа ашигт малтмал олборлоч иргэн Ж хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй канал ухаж олборлолт явуулсаныг булсан
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 5
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 204
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 23.8
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.5000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Жоншит Тодорхойгүй Монголианминералз питии ХХК MV-020542 2016.05.23-2046.05.23 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү MV-020542 тусгай зөвшөөрөлтэй Жоншит, нутгийн иргэдийн хэлсэнээр Тэгш нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойш 44.км-т д.т.д 1124-1117м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах хад чулуурхаг нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн Ж нь хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор эвдэрлд оруулсан 0.5 га талбайд нь 3747 м3 эвдрэлд оруулсан газар чулуулгаар нь дүүргэлт хийгээд байсан 0.4190 3747.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Жоншит1 Тодорхойгүй Монголианминералз питии ХХК MV-020542 2016.05.23-2046.05.23 хүртэл эзэмшиж байгаа Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү MV-020542 тусгай зөвшөөрөлтэй Жоншит, нутгийн иргэдийн хэлсэнээр Тэгш нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойш 44.км-т д.т.д 1124-1117м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах хад чулуурхаг нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн Ж нь хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор эвдэрлд оруулсан 0.5 га талбайд нь 3747 м3 эвдрэлд оруулсан газар чулуулгаар нь дүүргэлт хийгээд байсан 0.0350 2.0000 129.5940 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Жоншит2 Тодорхойгүй Монголианминералз питии ХК MV-020542 2016.05.23-2046.05.23 хүртэл эзэмшиж байгаа Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү MV-020542 тусгай зөвшөөрөлтэй Жоншит, нутгийн иргэдийн хэлсэнээр Тэгш нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойш 44.км-т д.т.д 1124-1117м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах хад чулуурхаг нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн Ж нь хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор эвдэрлд оруулсан 0.5 га талбайд нь 3747 м3 эвдрэлд оруулсан газар чулуулгаар нь дүүргэлт хийгээд байсан 0.0450 2.0000 228.4560 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Жоншит3 Тодорхойгүй Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү MV-020542 тусгай зөвшөөрөлтэй Жоншит, нутгийн иргэдийн хэлсэнээр Тэгш нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойш 44.км-т д.т.д 1124-1117м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах хад чулуурхаг нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн Ж нь хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор эвдэрлд оруулсан 0.5 га талбайд нь 3747 м3 эвдрэлд оруулсан газар чулуулгаар нь дүүргэлт хийгээд байсан 0.0400 162.0610 -
5 Жоншит4 жоншны овоолго Тодорхойгүй Монголианминералз питии ХХК MV-020542 2016.05.23-2046.05.23 хүртэл эзэмшиж байгаа Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү MV-020542 тусгай зөвшөөрөлтэй Жоншит, нутгийн иргэдийн хэлсэнээр Тэгш нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойш 44.км-т д.т.д 1124-1117м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах хад чулуурхаг нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн Ж нь хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор эвдэрлд оруулсан 0.5 га талбайд нь 3747 м3 эвдрэлд оруулсан газар чулуулгаар нь дүүргэлт хийгээд байсан 0.0030 1.0000 6.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Монголианминералз питии
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019043056
Регистрийн дугаар: 5248809
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: БЗД 12-р хороолол Токиогийн гудамж 8-р байр Палазо төв 2-р давхар 201Б тоот
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 459066
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: otgon@monmin.com, jrc@aaam.hk
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-020542
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2016-05-23
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2046-05-23
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Жонш   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2018-07-20
Олборлолт дууссан огноо: 2018-09-10
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160