Хайлтын хэсэг
Сөрөг нөлөөлөлд өртсөн ургамалд учирсан хохирлын талаархи мэдээлэл
Хохирлын үнэлгээ хийсэн цэгийн нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Ургамлын санд учирсан нийт хохирлын хэмжээ, төг Жишиг талбайн хэмжээ, м2 Ургамлын нэр, монголоор Хохирлын зэрэг Үйлдэл

Мэдээллийн сан хариуцагч: Байгаль орчны мэдээллийн төв.