Хайлтын хэсэг
Нөхөн төлбөр тогтоосон акт
Hөхөн төлбөрийн актын огноо Hөхөн төлбөрийн актын дугаар Нөхөн төлбөр төлөгч этгээдийн нэр Нөхөн төлбөр төлөгч этгээдийн регистрийн дугаар Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Зөрчил гаргасан хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар Актаар тогтоогдсон нийт төлбөрийн хэмжээ, мян. төг Үйлдэл

Мэдээллийн сан хариуцагч: Байгаль орчны мэдээллийн төв.