Онцлох мэдээ

Нөхөрлөлийн тоо

1078

Гишүүдийн тоо

26255

Өрхийн тоо

10783

Хамгаалж буй талбайн хэмжээ

4729.3 мян.га

Идэвхтэн байгаль хамгаалагч

942

Ойн нөхөрлөлийн тоо

329

Дэлгэрэнгүй харах

Улсын ТХГН-т байрладаг нөхөрлөлийн тоо

23

Дэлгэрэнгүй харах

Улсын ТХГН-ийн орчны бүст байрладаг нөхөрлөлийн тоо

65

Дэлгэрэнгүй харах

Орон нутгийн ТХГН-т байрладаг нөхөрлөлийн тоо

89

Дэлгэрэнгүй харах

Статистик мэдээлэл

Нөхөрлөлийн тоо

66.2%

Гишүүдийн тоо

63.6%

Хамгаалж буй талбайн хэмжээ, мян.га

57.7%

Хамрагдсан аймаг

100%

Сүүлд нэмэгдсэн нөхөрлөл

Увс аймаг, Бөхмөрөн сум
Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Бэлчээрийн менежмент (бэлчээр хамгаалах, хөдөлмөрөө хорших, түүхий эд бэлтгэж, боловсруулах малчдын бүлгийн хамтын ажиллагаа)
- Усны менежмент (гол, горхи, булаг, шанд хамгаалах, хөв цөөрөм байгуулах, ус хэмнэх)
- Рашааны нөөцийн менежмент ()

Увс аймаг, Бөхмөрөн сум
Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Бэлчээрийн менежмент (бэлчээр хамгаалах, хөдөлмөрөө хорших, түүхий эд бэлтгэж, боловсруулах малчдын бүлгийн хамтын ажиллагаа)
- Амьтны менежмент (нэн ховордсон болон ховордсон амьтны тоо толгойг өсгөж үржүүлэх, амьтны нөөцийг гэрээгээр хамгаалж ашиглах)
- Бусад чиглэл (өрхийн газар тариалан, зөгийн аж ахуй эрхлэх, мод, суулгац үржүүлэх, жимс жимсгэнэ тарих, гар урлал г.м.)

Увс аймаг, Бөхмөрөн сум
Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Бэлчээрийн менежмент (бэлчээр хамгаалах, хөдөлмөрөө хорших, түүхий эд бэлтгэж, боловсруулах малчдын бүлгийн хамтын ажиллагаа)

Увс аймаг, Бөхмөрөн сум
Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Бэлчээрийн менежмент (бэлчээр хамгаалах, хөдөлмөрөө хорших, түүхий эд бэлтгэж, боловсруулах малчдын бүлгийн хамтын ажиллагаа)
- Амьтны менежмент (нэн ховордсон болон ховордсон амьтны тоо толгойг өсгөж үржүүлэх, амьтны нөөцийг гэрээгээр хамгаалж ашиглах)

Увс аймаг, Бөхмөрөн сум
Үйл ажиллагааны чиглэл:

- Бэлчээрийн менежмент (бэлчээр хамгаалах, хөдөлмөрөө хорших, түүхий эд бэлтгэж, боловсруулах малчдын бүлгийн хамтын ажиллагаа)
- Амьтны менежмент (нэн ховордсон болон ховордсон амьтны тоо толгойг өсгөж үржүүлэх, амьтны нөөцийг гэрээгээр хамгаалж ашиглах)
- Аялал жуулчлалын менежмент (байгалийн, түүхийн, соёлын аялал жуулчлал хөгжүүлэх)

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХАМТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАРЧИМ

1. Байгалийн нөөцийн ашиглалт нь байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх бодлоготой нягт уялдаатай байх;
2. Байгалийн нөөцийн хамтын менежмент нь экосистемийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байх;
3. Тухайн шатны төрийн байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл байгалийн нөөцийн менежментийг явуулах эрх, үүргийг тэдгээрийн хооронд байгуулсан хамтын гэрээгээр энэ хуулийн хүрээнд тодорхойлсон байх;
4. Нөхөрлөлд төр, нөхөрлөлөөс гадна сонирхогч бусад талуудын оролцоог бүрэн хангах.

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХАМТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Нөхөрлөлийн хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх объектэд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан байгалийн нөөцөөс гадна дэлхийн болон үндэсний байгаль, соёлын өвд хамаарагдах газар нутаг орно.

1. Газар
2. Газрын хэвлий, түүний баялаг
3. Ус
4. Ургамал
5. Амьтан
6. Агаар
7. Байгалийн болон соёлын өвд хамаарагдах газар нутаг

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХАМТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД

1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 11 дэх заалтад заасан хэлбэрээр байгуулагдсан нөхөрлөл
2. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, бүх шатны Засаг дарга
3. Тухайн суманд ажиллаж байгаа байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага
4. Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж оролцогч тал байж болно.

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХАМТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН НӨХӨРЛӨЛ ГЭЖ ЮУГ ХЭЛЭХ ВЭ?

Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.8-д зааснаар “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл” гэж (цаашид “нөхөрлөл” гэх) нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх эрхийг олгож, нөөц ашиглалтыг хамтаараа, ил тод, шударга зарчимд нийцүүлэн зохион байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг иргэдэд тэнцүү хуваарилах зорилготой нөхөрлөлийг хэлнэ.

ХАМТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ДАВУУ ТАЛ

1. Нөхөрлөлийн гишүүд зохих журмын дагуу “өмчилсөн” болон “эзэмшсэн” газар дээрээ өөрийн хөрөнгөөр тарьж ургуулсан “ой мод, ургамал, жимс”, өсгөж үржүүлсэн “ан амьтан, загас”, бороо, цасны усыг хуримтлуулан өөрийн хөрөнгөөр бий болгосон “усан сан, нуур, цөөрөм”-ийг өмчилж авах эрхтэй.
2. Нөхөрлөл нь өөрийн хөрөнгөөр болон бусад санхүүгийн эх үүсвэрээр үржүүлсэн амьтан, тарьж ургуулсан мод, ургамал, засаж тохижуулсан газар, сэргээн сайжруулсан усны ундарга зэргийг хуулийн дагуу зохих урамшуулал авах буюу төрд худалдаж болно.
3. Тавьсан зорилт, гаргасан шийдвэр, журмыг мөрдүүлэхэд хялбар болно.
4. Хамтач уур амьсгал нь бие биеийгээ дэмжих, дутагдлыг хамт олноороо хэлэлцэж засах боломжийг олгоно.
5. Газар бэлчээр, мал, хүн хүч, машин тоног төхөөрөмж, хөрөнгө мөнгө зэрэг нөөцөө үр ашигтай ашиглана.
6. Бэлчээрийн даац, малын тоо толгойг уялдуулан, бэлчээрээ сэлгэж ашиглах уламжлалыг сэргээн бэлчээрийн чанарыг сайжруулна.
7. Хүмүүсийн мэргэжил, ур чадварыг уялдуулан хөдөлмөрийн хуваарьтайгаар ашиглана.
8. Хэт жижигэрсэн, тархай бутархай, амиа аргацаасан үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтыг халж, шинэлэг хамтач зохион байгуулалтыг нэвтрүүлнэ.
9. Шинэ ба залуу малчдыг туршлагатай, чадвартай малчдыг дагалдуулан сургах, дадлагажуулах боломж илүү.
10. Эрх ашиг нь хөндөгдсөн аливаа асуудалд идэвхтэй оролцож, эрх ашгаа хамгаалах малчдын нийгмийн идэвх, боломж дээшилнэ.
11. Хөдөлмөр ихээхэн шаарддаг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд хөдөлмөрөө хорших замаар илүүдэл ажиллах хүчийг мал аж ахуйгаас аажмаар чөлөөлөх бололцоо нэмэгдэнэ.

Хамтрагчид

Холбоо барих хаяг

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО
Утас: 8878-1945, 9915-1105
И-мэйл: d.ganselem@yahoo.com