ОЙ, УС, ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН


Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

Монгол улсын хуулиас

Лавлагааны мэдээлэл

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар, улсын ТХГН-ийн газар, орон нутгийн усны хамгаалалттай бүстэй давхцалтай эсэх талаарх кадастрын лавлагаа авна.

Copyright ©2018 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.