Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Эрдэнэ дорно" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Баруун уртын алтын шороон ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төв,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Сэргэлэн сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "И ар эм" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах