Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Шижир Аранжин" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Замын булгын алтын шороон ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Баянхонгор,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Галуут сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "И ар эм" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах