Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Капкорп Монголиа" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Газрын тосны хайгуулын чичирхийллийн судалгаа /Богд-IV, Онги-V талбай/
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Баянхонгор, Өвөрхангай,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баацагаан сум, Баруунбаян улаан сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эко акюрэси" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-11-04
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах