Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Эрдэнэт үйлдвэр" УТҮГ
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Дэд бүтэц
4. Төслийн нэр Тээвэр ложистикын албаны Нефть баазын хэсэг
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Орхон,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баян-Өндөр сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эко акюрэси" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-08-22
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах