Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Мандал Алтай групп" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Хөв булагийн хүрэн нүүрсний ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Говь Алтай,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Дэлгэр сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковишн" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2019-04-20
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах