Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Илт гоулд" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Ар наймганы алтны шороон ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төв,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Заамар сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковишн" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-12-01
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах