Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Эм Эс Пи Ди" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Аялал жуулчлал
4. Төслийн нэр Аялал жуулчлалын цогцолбор
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Улаанбаатар,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Хан-Уул дүүрэг
7. Төсөл хэрэгжих байршил Богдхан уулын ДЦГ
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковишн" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-09-20
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах