Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Их говь энержи" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Мандах нуур нүүрсний уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Дорноговь,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Мандах сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковишн" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-10-10
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах