Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Цемент шохой" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Үйлдвэрлэл
4. Төслийн нэр Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сэлэнгэ,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Сайхан сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Мөнх мизу консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах