Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Тэнхун" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Нарантолгойн алтны үндсэн ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төв,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Жаргалант сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Мөнх мизу консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах