Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Цайрт менерал" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Үйлдвэрлэл
4. Төслийн нэр Цайрын уулын баяжуулах үйлдвэр
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сүхбаатар,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Сүхбаатар сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковооч" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2015-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах