Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Бороо гоулд" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Алтны уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сэлэнгэ,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баянгол сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковооч" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2014-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах