Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Мөнхноён суварга" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Нүүрсний уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Өмнөговь,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баян-Овоо сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эковооч" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2014-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах