Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Газрын тосны олборлолт /XXI талбай/
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Дорнод,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Халхгол сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "ЭБГ консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах