Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Клин энержи" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Дэд бүтэц
4. Төслийн нэр Салхит салхин цахилгаан станц
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төв,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Сэргэлэн сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Эконэйшнл" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-09-23
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах