Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Эм жи эл акуа" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Үйлдвэрлэл
4. Төслийн нэр Вояж цэвэр усны үйлдвэр
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Улаанбаатар,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Сонгинохайрхан дүүрэг
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Грийн ковер" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2019-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах