Аудитын тухай ойлголт

Байгаль орчны аудит

Байгаль орчны аудитыг байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.

 • Байгаль орчны аудит хийх эрх авсан байгууллага
 • Байгаль орчны аудитор
 • Байгаль орчны аудитын тайлан

Байгаль орчны аудит хийх зардлыг төлөвлөгөөт хугацаанд хийж байгаа тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төлөвлөгөөт бус хугацаанд Засаг дарга, эсхүл байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага аудит хийлгэх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд захиалагч тал хариуцна.

Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох, сунгах, цуцлах

Байгаль орчны аудит хийх эрх хүссэн хуулийн этгээд нь дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна.

 • Гүйцэтгэх удирдлага нь байгаль орчны аудиторын эрхтэй байх.
 • Гурваас доошгүй орон тооны эрх бүхий байгаль орчны аудитортай байх.
 • Аудиторууд нь ёс зүйн зөрчилгүй байх.
 • Хуульд заасан бусад.

Байгаль орчны аудит хийх эрх бүхий хуулийн этгээд нь зөвхөн байгаль орчны аудитын үйл ажиллагаа эрхэлнэ. Байгаль орчны аудитын үйл ажиллагааг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр эрхлэн явуулж болно.

Байгаль орчны аудиторын эрх олгох, сунгах, цуцлах

Байгаль орчны аудитор (цаашид “аудитор” гэх) нь холбогдох хууль, журам, аргачлалын хүрээнд хараат бус байдлаар тухайн нөхцөл байдалд бодитой хандаж, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, туршлага, энэ журамд заасан ёс зүйн зарчмыг тус тус баримталж ажиллана.

Байгаль орчны аудиторын эрх авахыг хүссэн иргэн дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Байгалийн шинжлэх ухаан, хүрээлэн буй орчин, эрх зүйч мэргэжилтэй.
 • Байгаль орчны чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан.
 • Энэ журмын 11.1-д заасны дагуу шалгарсан сургалтын байгууллагаас зохион байгуулсан байгаль орчны аудиторын сургалтад хамрагдсан.
 • Байгаль орчны аудит хийхэд оролцсон байх.

Байгаль орчны аудитыг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус гэж хоёр ангилдаг.

Мэргэжлийн эрх авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь мэдээллийн санд байгаль орчны аудитын тайлан мэдээг оруулах, мэдээ мэдээлэл харах боломжтой.

 • Байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын жагсаалт.
 • Байгаль орчны төлөвлөгөөт бус аудитын жагсаалт.

Байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэхдээ тухайн төсөлд хийлгэсэн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын зөвлөмж, тайланг ирүүлнэ.

Omnis fugiat ea explicabo sunt dolorum asperiores sequi inventore rerum

Мэргэжлийн эрх авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь мэдээллийн санд байгаль орчны аудитын тайлан мэдээг оруулах, мэдээ мэдээлэл харах боломжтой.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

Хууль эрх зүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Байгаль орчны аудитыг хуулийн дагуу эрх бүхий Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлнэ.

Аудитын төрлүүд

Байгаль орчны аудитын төрлүүд

Байгаль орчны нийцлийн аудит

байгаль орчны хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, норм, норматив

Байгаль орчны гүйцэтгэлийн аудит

байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны аудит

үйлдвэрийн газрын байгаль орчны менежмент

Чанарын удирдлагын тогтолцооны аудит

бүтээгдэхүүний чанар, стандарт

Байгаль орчны дотоод аудит

аж ахуй, нэгж байгууллагын өөрийн дотоод хяналт

Мэдээ оруулах

Нэвтрэх хэсэг

Мэдээллийн санд мэдээ оруулах эрх бүхий хэрэглэгч нэвтэрнэ.