Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
1 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-06 66 66 Дэлгэрэнгүй
2 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-09 53 53 Дэлгэрэнгүй
3 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-03 92 92 Дэлгэрэнгүй
4 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-05 50 50 Дэлгэрэнгүй
5 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-07 53 53 Дэлгэрэнгүй
6 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-08 37 37 Дэлгэрэнгүй
7 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-01 80 80 Дэлгэрэнгүй
8 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-02 101 88 101 Дэлгэрэнгүй
9 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-04 47 47 Дэлгэрэнгүй
10 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2020-01-10 64 64 Дэлгэрэнгүй