Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Чингэлтэй
Харуулын индекс: 12503
Харуулын нэр: УБ-12
Харуулын байршил: 5-н буудал
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-28
Хүхэрлэг хий, SO2: 104
Ерөнхий үнэлгээ: 104
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах