Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Зориулалтын бус газарт хуримтлагдсан хог хаягдлын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
x Нийт 0 бичлэг байна.
Тайлант он Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Газрын нэр Талбайн хэмжээ,га Үйлдэл