Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Хог хаягдлын сангийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
x Нийт 0 бичлэг байна.
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Тайлант он Төсвийн нийт хэмжээ, төг Улсын төсөв Үйлдэл