Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Хог хаягдлын талаарх хууль эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Сайдын тушаал A/368 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАТИВ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ/ 2017-12-25 2017-12-25 Дэлгэрэнгүй
2 Сайдын тушаал A/349 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС ГАРАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН КОДЧИЛСОН/ 2017-12-12 2017-12-12 Дэлгэрэнгүй
3 Сайдын тушаал A/331 АРГАЧЛАЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2017-12-01 2017-12-01 Дэлгэрэнгүй
4 Монгол Улсын хууль ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2017-05-12 2017-05-12 Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 288 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАНТИВ ТОГТООХ/ 2015-07-07 2015-07-07 Дэлгэрэнгүй
6 Засгийн газрын тогтоол 263 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОГ ХАЯГДАЛ/ 2015-06-29 2015-06-29 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 264 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ/ 2015-06-29 2015-06-29 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A-116 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОГ ХАЯГДЛЫН УЛСЫН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ/ 2014-04-09 2014-04-09 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал 115 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОГ ХАЯГДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЖУРАМ/ 2014-04-09 2014-04-09 Дэлгэрэнгүй
10 Монгол Улсын хууль ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 2012-05-17 2012-05-17 Дэлгэрэнгүй