Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Сайдын тушаал 192, A/243 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ/ 2018-07-19 2018-07-19 Дэлгэрэнгүй
2 Сайдын тушаал A/18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ/ 2018-01-30 2018-01-30 Дэлгэрэнгүй
3 Сайдын тушаал A/368 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАТИВ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ/ 2017-12-25 2017-12-25 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал A/349 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС ГАРАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН КОДЧИЛСОН/ 2017-12-12 2017-12-12 Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал A/331 АРГАЧЛАЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2017-12-01 2017-12-01 Дэлгэрэнгүй
6 Монгол Улсын хууль ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2017-05-12 2017-05-12 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 288 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАНТИВ ТОГТООХ/ 2015-07-07 2015-07-07 Дэлгэрэнгүй
8 Засгийн газрын тогтоол 263 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОГ ХАЯГДАЛ/ 2015-06-29 2015-06-29 Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 264 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ/ 2015-06-29 2015-06-29 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал A-116 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОГ ХАЯГДЛЫН УЛСЫН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ/ 2014-04-09 2014-04-09 Дэлгэрэнгүй