administrator
Нийт илэрц: 69

Trichoderma sp

Конид нь зуувандуу хэлбэртэй, ихэвчлэн 3–5 x 2–4 мкм хэмжээтэй, гөлгөр гадаргуутай. Конид агуулагч нь салбарласан. Ихэнхдээ 25–30 °C-т үржинэ. Сонгомол тэжээлт орчинг ашиглана. Зарим зүйл нь төмс декстрозтой орчинд шар өнгийн пигмент өгдөг.

Kluyveromyces marxianus

Бластоконид нь богино, уртавтар зууван хэлбэртэй, 3.0-6.5 x 5.5-11.0 мкм хэмжээтэй. SDA тэжээлийн орчинд цагаанаас цайвар өнгийн гөлгөр, тэгш гадаргуутай колони үүсгэх ба дрожж төст организм.

Nocardia sp

Вегетатив мицелл нь үлдэгдэл төдий зарим тохиолдолд салаалсан, 0.5-1.2 мкм диаметртэй. Агаарын мицелтэй. Сул эсвэл сайн хөгжсөн кониди гинж үүсгэнэ. Грам эерэг. Аэроб. Колони нь цайвардуу цагаан өнгөтэй, хүрэн ба шар өнгийн пигмент үүсгэнэ.

Dactylosporangium sp

Субстратын мицел нь ягаан өнгөтэй, түүнд гарын хуруу шиг спорангий үүсэх ба спор нь уртавтар, лийр хэлбэртэй.

Streptosporangium sp

Ойролцоогоор 10 мкм диаметртэй споранги дотор хөдөлгөөнгүй, зууван хэлбэртэй артроспор үүснэ.

Actinomadura sp

Агаарын мицеллд богино, гинж байдлаар артоспор үүснэ.

Saccharopolyspora sp

Агаарын заримдаа субстратын мицелд гинжилсэн спор үүснэ.Вегетатив гиф нь сайн хөгжсөн, 0.4-0.5 мкм диаметртэй, таславчтай.

Saccharomonospora viridis

Агаарын заримдаа субстратын мицелд нэг спор байна. Энэхүү спор нь хөдөлгөөнгүй, янз бүрийн урттай спор агуулагчийн үзүүрт үүснэ. Тэжээлийн орчинд агаарын мицелл цагаан дараа нь цагаан цэнхэр өнгөтэй болдог.