administrator

Нагоягийн протоколыг хэрэгжүүлэх хүний нөөц, эрх зүйн орчин, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх


2018/12/17

ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА:  2017-2019

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ТАЛУУД: НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар,

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА: Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД:  Генетик нөөцтэй холбоотой төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургууль, хувийн хэвшил, үйлдвэрлэгчид, нутгийн иргэд

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашигласнаас үүдэх үр шимийг тэгш шударгаар хүртээх, хүртэх  Нагояагийн протоколыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн  орчин болон  байгууллагын чадавхийг бий болгох

ТӨСЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ :  

     - Хууль эрх зүйн орчинг бий болгон, холбогдох байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх замаар генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашигласнаас үүдэх үр шимийг хүртээх, хүртэх эрхзүйн зохицуулалтыг бий болгох

    - Генетик нөөц түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашиглагчид болон эзэмшигчдийн хооронд итгэлцэл бий болгон генетик нөөцийг илрүүлэх, цуглуулах, боловсруулах био-хайгуулын судалгааг хамтран санаачлах нөхцлийг бүрдүүлэх

        - Нутгийн  иргэдийн чадавхийг бэхжүүлэн Нагояагийн Протоколын хэрэгжилтийг хангах

  ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН:

  • - Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг  судлах, бүртгэх, хадгалж хамгаалах, ашиглах тэдгээрийг  ашигласнаас үүдэх үр шимийг тэгш шударгаар    хүртээх, хүртэх хууль, эрх зүйн орчныг бий болгож, талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн байна.

  • - Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож  генетик нөөцийн тухай Нагояагийн протоколын гишүүн орны    мэдээлэл солилцооны  системийг ашигладаг болсон байна.

  • - Генетикийн нөөцийг  илрүүлэх, цуглуулах, боловсруулах “Биохайгуул”-ын шинэ боломжийг олж тогтоон түүний үнэ цэнэ, ач холбогдлын талаар судлаачид болон    иргэд, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлж, судалгаа хийх орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

  • - Генетик нөөцийг хамгаалах, генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг бүртгэх, уламжлалт мэдлэгийг ашигласнаас бий болох үр шимийг хүртээх, хүртэх    талаар хэлцэл хийх нутгийн иргэдийн чадавхи сайжирсан байна.
  project_intro-MON.jpg