Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2017 Ховд Мөнххайрхан агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2017 Ховд Жаргалант агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
3 2017 Ховд Дуут агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2017 Ховд Жаргалант худалдан авсан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6.1, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2016 Ховд Буянт агнасан, Амьтны тухай хуулийн 39.1.9, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2015 Ховд Мөст агнасан, Амьтны тухай хуулийн 39.1.9, Мэргэжлийн хяналтын газар
7 2015 Ховд Мөст агнасан, Амьтны тухай хуулийн 39.1.9, Мэргэжлийн хяналтын газар
8 2014 Ховд Буянт агнасан, ТХГН-ын тухай хууль 43.3.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
9 2017 Завхан Алдархаан агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
10 2017 Завхан Яруу агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар