Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2017 Хөвсгөл Цагаан Уул агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2017 Хөвсгөл Мөрөн барьсан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
3 2017 Хөвсгөл Мөрөн агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 5 дах хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
7 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
8 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
9 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар
10 2017 Хөвсгөл Цагаан Үүр барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 7.6.1.2, Мэргэжлийн хяналтын газар