Тусгай хамгаалалттай газар нутаг - Special Protected Areas

image
Улсын ТХГН-ийн мэдээллийн сан
National Special Protected Areas Database
image
Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сан
Local Special Protected Areas Database