Гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээ - Disaster Information Services

image
Түймрийн мэдээлэл
Fire Management
image
Зудны мэдээлэл
Dzud Database
image
Гангийн мэдээлэл
Drought Database