Газрын хэвлий, ашигт малтмалын мэдээллийн сан - Mineral Resources Database

image
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний мэдээллийн сан
Database of environmental protection and rehabilitation of mining companies
image
Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сан
Mining Cadastre Database
image
Эвдэрсэн газрын мэдээллийн сан
Degraded Land Inventory Database
image
Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан
Rehabilitation Database