Газрын хэвлий, ашигт малтмалын мэдээллийн сан - Mineral Resources Database

image
Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сан
Mining Cadastre Database
image
Эвдэрсэн газрын мэдээллийн сан
Degraded Land Inventory Database
image
Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан
Rehabilitation Database